Regulamin

Zasady ogolne

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie transakcyjnym zakupów dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.timeforchopin.eu. Każdy klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Time for Chopin umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Sprzedaż biletów w systemie Time for Chopin jest prowadzona przez:

Time for Chopin sp. z o.o. sp. k.
adres siedziby: ul. Korczyńska 6A/40, 02-934 Warszawa.
NIP: 525-266-09-80.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620048.

Adresy poczty elektronicznej: biuro@timeforchopin.eu

Serwis Telefoniczny: +48 501 127 125

Procedura zawierania umów i dokonywania zakupów

Bilety są sprzedawane w serwisie transakcyjnym PayU lub Paynow za pośrednictwem stron w domenie timeforchopin.eu, a nadto w punkcie sprzedaży Time for Chopin w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików pl. Zamkowy 8, 00-277 Warszawa – przed koncertem. Bilety można również nabyć u upoważnionych dystrybutorów, do których należą punkty informacji turystycznej, wybrani operatorzy turystyczni oraz niektóre hotele.

Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia u operatora punktu sprzedaży systemu Time for Chopin.

Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.

Zakup biletów w serwisie internetowym timeforchopin.eu

Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty serwisu timeforchopin.eu, rodzaju biletów i liczby miejsc należy wypełnić formularz z danymi osobowymi. Sposobem płatności jest płatność przez PayU lub Paynow, do wyboru przez klienta.

Klient klikając pole „Zapłać za zamówienie”, zostaje przekierowany na stronę PayU lub Paynow, gdzie może dokonać wyboru metody płatności. Metodami płatności są: (i) płatność kartą kredytową lub płatniczą lub też (ii) przelewy online za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych. Dostępne są również: klasyczny przelew bankowy oraz blik. Klient ma możliwość zrezygnowania z transakcji naciskając klawisz „Rezygnuj”.

W przypadku wyboru Paynow podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. zaś w przypadku PayU – PayU S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Wybierając metodę płatności i dokonując zapłaty Klient wyraża wolę związania się umową na odległość na wybrane przez siebie wydarzenie. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie zakupu biletów. Time for Chopin również otrzymuje informację o dokonanej rezerwacji i zapisuje ją w systemie opatrując identyfikatorem Klienta (np. nazwiskiem). Rezerwacja staje się od tej chwili zobowiązująca dla Time for Chopin.

W przypadku opłaty za bilety przelewem online lub kartą za pośrednictwem PayU lub Paynow, wysłanie do Klienta potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie Time for Chopin następuje po otrzymaniu przez Time for Chopin potwierdzenia z PayU lub Paynow o dokonaniu płatności przez Klienta.

W przypadku opłaty za bilety klasycznym przelewem bankowym, wysłanie do Klienta na adres e-mail potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie następuje po zaksięgowaniu opłaty za rezerwację w systemie PayU lub Paynow i po przesłaniu informacji do Time for Chopin.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Time for Chopin pod adresem: biuro@timeforchopin.eu, lub pod numerem telefonu: +48 501 127 125.

Bilety

Zasady ogólne

Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w koncercie na jaki został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w koncercie. Pojedynczy bilet wystawiony jest na okaziciela i uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

Miejsca na sali koncertowej nie są numerowane i Klienci mają swobodę wyboru miejsc spośród tych, które są aktualnie wolne i nie są zarezerwowane. Klienci, którzy wcześniej dokonali rezerwacji odnajdą przeznaczone dla nich miejsca opatrzone ich nazwiskiem lub innym identyfikatorem.

Decyzje w zakresie zmiany Wykonawcy lub programu recitalu lub odwołania koncertu mogą być spowodowane w wyniku zdarzeń losowych i Time for Chopin dokona w takim przypadku zwrotów pieniędzy tym Klientom, którzy tego zażądają. Time for Chopin może także zaproponować klientom wysłuchanie koncertu w innym terminie. Decyzje personelu Organizatora Koncertu, dotyczące odmowy Klientowi wstępu na Koncert lub nakazania opuszczenia Koncertu mogą być podjęte jedynie w uzasadnionych przypadkach, w trosce o zapewnienie innym uczestnikom Koncertu właściwych warunków uczestnictwa w wydarzeniu.

Ceny oraz kategorie cenowe

Na Koncerty organizowane przez Time for Chopin dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. Dla posiadaczy biletów premium zarezerwowany jest 1-szy lub 2-gi rząd, lub nawet miejsca na scenie. W kategorii standard oferowane są bilety ulgowe dla studentów i dla młodzieży. Szczegółowa oferta jest przedstawiona na stronie Time for Chopin.

Do nabycia biletów studenckich uprawnione są osoby posiadające ważną legitymację studencką.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami (np. zła widoczność w związku z ustawieniem kamer telewizyjnych), Klient może domagać się od Organizatora zapewnienia mu właściwych warunków uczestnictwa w wydarzeniu (np. poprzez zmianę miejsca). W każdym przypadku Klient może zgłosić reklamację, która będzie rozpatrzona przez Organizatora w trybie przewidzianym w tym regulaminie.

Odbiór biletów zakupionych w serwisie internetowym

Kasa jest otwarta na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.

Klient, który otrzymał potwierdzenie rezerwacji po dokonaniu zakupu w serwisie internetowym powinien okazać przed koncertem otrzymany voucher. Brak takiego vouchera nie stanowi przeszkody, ponieważ personel może sprawdzić rezerwację w systemie. Po sprawdzeniu opłaconej rezerwacji Klient otrzymuje bilet i odnajduje przeznaczone dla niego miejsce na sali koncertowej. Gdy bilet został nabyty w systemie Time for Chopin lub u pośrednika, Klient powinien przyjść z zakupionym biletem, voucherem lub innym dowodem zakupu biletu. Jeżeli Time for Chopin nie otrzymał uprzednio informacji o tej rezerwacji Klient zajmuje wybrane przez siebie wolne miejsce na sali koncertowej.

Sposób i termin płatności

Zasady ogólne

W zależności od wyboru Klienta możliwe są następujące rodzaje płatności: karta płatnicza, przelew online, przelew tradycyjny i płatność gotówką. W przypadku rezerwacji biletów za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Time for Chopin, dostępna jest płatność w kasie przed koncertem gotówką lub kartą płatniczą. Honorowane są karty systemu Visa (kredytowe, debetowe, biznesowe), oraz MasterCard (kredytowe, debetowe, biznesowe i Maestro). W przypadku zakupu w pozostałych punktach sprzedaży płatności dokonywane są zgodnie z zasadami stosowanymi przez te punkty.

Karta płatnicza

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Time for Chopin, po naciśnięciu przycisku „Zapłać za zamówienie” / „Pay for order” Klient zostanie przekierowany na stronę PayU lub Paynow. Przed podaniem numeru karty płatniczej prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie serwisu internetowego PayU lub Paynow oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od „https://”). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU odpowiada firma PayU S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych firmy Paynow odpowiada firma Blue Media S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Dokonując płatności przy użyciu karty płatniczej należy wybrać typ karty (typy akceptowanych kart płatniczych to: Visa (kredytowe, debetowe, biznesowe), oraz MasterCard (kredytowe, debetowe, biznesowe i Maestro), wpisać 16-cyfrowy nr karty, datę ważności karty oraz kod CVV2/CVC2, który znajduje się na odwrocie karty.

Przelew online

Po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Time for Chopin, oraz wybraniu opcji płatności przelewem online, oraz po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: „https://”). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji e-przelewów przeprowadzanych na stronach internetowych firmy PayU odpowiada firma PayU S.A. zgodnie ze swoim regulaminem. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych na stronach internetowych Paynow odpowiada firma Blue Media S.A. zgodnie ze swoim regulaminem.

Przelew tradycyjny

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić możliwie najszybciej. Na zaksięgowanie przelewu na rachunku PayU czekamy 72 godziny od momentu wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a bilety wracają do ogólnodostępnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. W wypadku anulowania rezerwacji biletów w ramach systemu sprzedaży Time for Chopin z powodu zapłaty za bilety po wyznaczonym czasie (72h), Time for Chopin nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta biletów.

Kontakt z Działem Obsługi Klienta serwisu Time for Chopin

Telefonicznie: pod nr +48 501 127 125

Adres e-mail: biuro@timeforchopin.eu

Dział Obsługi Klienta jest czynny codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00.

Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w ramach systemu sprzedaży Time for Chopin nie przewyższają kosztów zwykle stosowanych za korzystanie z tych środków porozumiewania się.

Faktura

Na karcie rezerwacji biletu Klient ma możliwość umieszczenia adnotacji z prośbą o fakturę VAT. W takim przypadku należy również podać pełną nazwę nabywcy, adres i numer NIP. Po otrzymaniu przez Time for Chopin całości zapłaty za bilet, fakturę VAT wystawia się Klientowi nie później niż 10 dni po dniu, w którym zapłata została przez Time for Chopin otrzymana. Faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Klient może również zwrócić się z prośbą o fakturę nawet, jeśli nie umieścił(a) odpowiedniej adnotacji na karcie rezerwacji. W tym przypadku jednak wystawienie faktury jest możliwe przed zakończeniem miesiąca, w którym Klient uczestniczył w koncercie.

W przypadku zakupu biletu przed koncertem, faktura VAT może być wystawiona natychmiast w postaci wydruku z kasy fiskalnej.

Wstęp i uczestnictwo

Organizator koncertu jest upoważniony do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się rażącego naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w sposób, który utrudnia innym uczestnikom uczestnictwo w wydarzeniu. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

W przypadku spóźnienia, Organizator podejmie starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione.

Zwroty biletów / rezerwacji

Przepisy prawa dotyczące odstąpienia od umowy

Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów Time for Chopin poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Zwroty

Time for Chopin przewiduje możliwość zwrotu biletów zgodnie z poniższymi zasadami.

Zwrot w przypadku odwołania koncertu

Klienci, którzy nabyli bilety w kasie przed koncertem, który nie może się odbyć, otrzymują zwrot należności za bilet w kasie: gotówką lub w postaci zwrotu na rachunek karty płatniczej, w zależności od sposobu nabycia biletu.

Zwrot należności za bilet nabyty za pośrednictwem elektronicznego systemu dystrybucji Time for Chopin zostanie dokonany po otrzymaniu od Klienta wiadomości na adres e-mail: biuro@timeforchopin.eu zawierającej potwierdzenie rezerwacji z zapłatą. W przypadku płatności przelewem online środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za bilet. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za bilet. Time for Chopin zawiadomi Klienta za pomocą e-mail o przekazaniu środków do zwrotu i niezwłocznie (ale nie później, niż w ciągu 14 dni) dokona zwrotu należności za nabyte bilety.

W przypadku zakupu u agenta (np. GetYourGuide, Viator, Musement, eBilet, itp), Klient powinien zwrócić się do właściwego agenta z prośbą o zwrot należności za zakupione bilety. Taki zwrot zwykle nie jest możliwy, gdy koncert już się odbył.

Organizator może zaproponować Klientowi inny termin koncertu, który Klient może zaakceptować zachowując bilety nabyte na koncert, który nie może się odbyć. Klient ma prawo nie zgodzić się uczestnictwo w koncercie w innym terminie.

Zwrot w przypadku zmiany programu koncertu

W rzadkich przypadkach, z przyczyn losowych może nastąpić konieczność zmiany wykonawcy i programu koncertu. Klient może w takim przypadku odmówić uczestnictwa w koncercie i zażądać zwrotu należności za bilet. W takim przypadku zastosowanie ma wyżej opisana procedura zwrotu, jak w przypadku odwołania koncertu.

Inne zwroty

Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa powyżej, możliwy jest bezwarunkowo, jeżeli spełnione są przesłanki art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta a także w tych przypadkach, gdy organizator koncertu uzna za ważny powód, dla którego Klient nie może uczestniczyć w koncercie.

Aby dokonać zwrotu Biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: biuro@timeforchopin.eu podając informację o chęci zwrotu Biletu i załączając otrzymane wcześniej potwierdzenie rezerwacji wraz dowodem zapłaty za bilet.

Reklamacje

Reklamacje związane z zakupem biletu w systemie dystrybucji biletów Time for Chopin mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@timeforchopin.eu lub pisemnie listem poleconym na adres Time for Chopin sp. z o.o. sp. k.: ul. Korczyńska 6A/40, 02-934 Warszawa.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Time for Chopin następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku, gdy Klient uzna sposób rozpatrzenia reklamacji za niezadawalający, może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dochodzenia roszczeń dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

Odpowiedzialność

Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Time for Chopin, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Time for Chopin nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Time for Chopin Sp. z o.o. so. k. z siedzibą 02-934 Warszawa, ul. Korczyńska 6A/40. Strona www.timeforchopin.eu nie używa plików cookies. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy kupna sprzedaży biletów, jak również w celu archiwizacji przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Mają Państwo prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.

Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

Szerszy opis ochrony Państwa danych osobowych jest do znalezienia w zakładce Polityka prywatności na stronie www.timeforchopin.eu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 roku.

gygLogo